autoškola rapid
+421 911 11 55 85 info@autoskolarapid.sk

Autoškola Rapid Prihlás sa do akéhokoľvek kurzu v našej autoškole a si  zaradený do súťaže o darčekovú poukážku v hodnote 100 € na nákup našich služieb. Súťaž trvá od dňa 30.10.2023 do dňa 30.12.2023 za podmienok uvedených v " Pravidlách súťaže " .


výhercov súťaže nájdeš kliknutím na link nižšie
výhercovia súťaže


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O DARČEKOVÉ POUKÁŽKY NA NÁKUP SLUŽIEB AUTOŠKOLY RAPID KOŠICE V HODNOTE 3X100 €       Tieto pravidlá propagačnej súťaže ( ďalej len " Pravidlá " ) upravujú podmienky účasti a postup pri vykonávaní činnosti potrebných na realizáciu súťaže o 3 x darčekovú poukážku na nákup služieb Autoškoly Rapid Košice v hodnote 100 €  ( ďalej aj ako " Súťaž " ) a vymedzujú podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto Súťaže.          I.         Organizátor a vyhlasovateľ Súťaže 


       1.        Organizátorom a prevádzkovateľom Súťaže je spoločnosť AŠ Rapid, s.r.o. - autoškola, Mieru 108, 044 14 Čaňa, IČO: 50846329, zapísaná v Obchodnom registri  
                   Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka 41371/V  ( " Organizátor " ), ktorá vyhlasuje Súťaž podľa podmienok uvedených  v týchto Pravidlách. 


       II.          Predmet, účel a trvanie Súťaže


       1.          Predmetom a účelom Súťaže je propagácia služieb AŠ Rapid, s.r.o. - autoškola.
       2.          Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 
                   40/1965 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len " Občiansky zákonník " ), ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel 
                    vyjadrených v týchto Pravidlách. 
       3.          Súťaž začína dňa 30.10.2023 a trvá do dňa 30.12.2023 na webovej stránke Organizátora www.autoskolarapid.sk 


       III.        Podmienky účasti v Súťaži 


       1.         Do Súťaže sa môže zapojiť každá osoba, ktorá sa prihlási do akéhokoľvek kurzu na získanie vodičského oprávnenia a uhradí   
                    prvú splátku ceny, za vybraný kurz dohodnutej v zmluve o vodičskom kurze.  Zmluva o vodičskom kurze medzi účastníkom  
                    kurzu a Organizátorom sa uzatvára pri zápise do vybraného kurzu. Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba plne 
                    spôsobilá na právne úkony ( ďalej ako " Súťažiaci " ). 
       2.          Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnom pomere, alebo obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby 
                    k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu podľa § 116 Občinskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výhercom 
                    Súťaže je niektorá z osôb v tomto bode, táto osoba nemá nárok na výhru a výhra sa jej neodovzdá.   
     

       IV.        Priebeh Súťaže
  

       1.          Súťažiaci, ktorí v čase trvania Súťaže splnili podmienky uvedené v bode III. týchto Pravidiel zverejnené Organizátorom, budú 
                     zaradení do žrebovania o výhry.
       2.          Organizátor vyžrebuje po ukončení Súťaže troch ( 3 ) súťažiaciach, zo zaradených súťažiacich v žrebovaní, ktorý získajú 
                     výhru. 
                            
       
       V.         Ceny pre výhercov


       1.          Traja ( 3 ) vyžrebovaný súťažiaci získajú darčekový poukaz na nákup služieb u Organizátora v hodnote 100 €.


       VI.         Oznámenie výhercov a odovzdanie výhry


       1.           Organizátor vyžrebuje výhercov dňa 31.12.2023 po ukončení Súťaže a zverejní mená vyžrebovaných súťažiacich ( výhercov   
                      ) na webovej stránke Organizátora www.autoskolarapid.sk. Organizátor bude kontaktovať výhercov aj telefonicky. Za  
                     účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
       2.           Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže  jeho osobné 
                     údaje v rozsahu : e-mailová adresa a telefónne číslo ( ďalej ako " Adresa " ) Ak výherca neposkytne do 14 dní od odoslania 
                     výzvy svoju Adresu za účelom doručenia výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie 
                     súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na 
                     spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo za účelom identifikácie výhercu a 
                     odovzdania výhry a súhlas na uverejnenie mena výhercu na webovej stránke Organizátora.  Podmienky spracovania 
                     osobných údajov súťažiaceho a výhercu a ich práva bližšie upravuje článok VII. týchto Pravidiel.
       3.           Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, jeho nárok na výhru zanikne.


     VII.         Spracovanie osobných údajov


        1.          Práva súťažiaceho pri spracovaních osobných údajov podliehajú režimu nariadenia ( EÚ ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
                      pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako " zákon o ochrane osobných údajov " ). 
                      Zapojením sa do Súťaže  a poskytnutím osobných údajov súťažiaci berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov súťažiacich v rozsahu emailovej adresy a 
                      telefónneho čisla na účely zverejnenia výsledkov a pre doručenie výhry, je nevyhnutné sa splnenie záväzku Organizátore voči súťažiacim a výhercom a nevyhnutným 
                      predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné. 
        2.          Osobné údaje súťažiaceho budú Organizátorom spracúvné po dobu trvania Súťaže.
        3.          Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích 
                      krajín.   
        4.           Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie príjemcom.  
        5.           Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (a) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (b) na opravu svojich osobných 
                      údajov, (c) na vymazanie svojich osobných údajov, (d) n obmedzenie spracovania svojich osobných údajovm (e) namietať proti spracuvávaniu svojich osobných údajov, (f) 
                      na presnosť svojich osobných údajov, (g) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 
       6.           V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv, je možné kontaktovať Organizátora písomne na adrese sídla Organizátora 
                      alebo emailom na info@autoskolarapid.sk .


     VIII.         Záverečné ustanovenia


       1.             Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 
       2.             V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle týchto Pravidiel a všeobecne záväzných právnych predpisov 
                        SR.  Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Akúkoľvek zmenu Pravidiel alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie Súťaže oznámi Organizátor 
                         na svojej webovej stránke, alebo Facebook-u Autoškoly Rapid.
       3.             Oragnizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na: 
                        a - prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže,
                        b - nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle týchto Pravidiel,
                        c -  nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru alebo ju odmietne prevziať, 
                        d - nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne, najneskôr však do momentu odovzdania výhry. 
       4.              Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nezodpovedá  za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhryvýhercom v 
                        zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu. Výhry alebo ceny sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote 
                        neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu, alebo výhru. 
       5.             Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s Pravidlami Súťaze. 
       6.             Každý súťaziaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži 
                        takéto záväzky ani nevznikajú.  Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s 
                        Facebookom. 

       V Košiciach 12.10.2023

       AŠ Rapid, s.r.o. - autoškola