autoškola rapid
+421 911 11 55 85 info@autoskolarapid.sk

Autoškola Rapid

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobnýchúdajov poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov(ďalej len „GDPR“) zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti AŠRAPID s.r.o. Mieru 1431/108 , 044 14 Čaňa .

Prevádzkovateľ vašich údajov

Spoločnosť AŠ RAPID s.r.o., IČO: 508463 29, so sídlom Mieru 1431/108 , 044 14 Čaňa , zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu Košice  I, oddiel: Sro,vložka č. 41371/V ako prevádzkovateľ vás týmto v súlade s GDPR informuje ospracúvaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Účely spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje spracúvame vrozsahu nevyhnutnom pre účely:

  • plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
  • plnenia povinností vyplývajúcich z podmienokvyužívaných služieb;
  • plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväznýchprávnych predpisov;
  • vedenia kontaktov na zástupcov zákazníkov a obchodnýchpartnerov;
  • zasielania obchodných oznámení s ponukou produktov aslužieb;
  • usporiadania obchodných akcií a školení vrátanepozvania a zaistenia ubytovania;
  • používateľského prístupu k našim internetovým službám;
  • zaistenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

V súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vplatnom znení a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (od25.5.2018 vstúpi do účinnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnompohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,ktoré zrušujú zákon č. 122/2013 Z. z.), využíva AŠ RAPID s.r.o.Vaše kontaktnéúdaje pre účel zasielania obchodných oznámení s ponukou založenou naautomatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, a to do doby než s týmtovyužitím svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

Vaše údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame nasledujúce kategórievašich osobných údajov:

Identifikačné údaje

Aby sme vás mohli nezameniteľneidentifikovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul,adresa trvalého pobytu , adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, rodnéčíslo , zamestnávateľ .

Kontaktné údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať,spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla,  kontaktná adresa.

Údaje o odbornom zameraní

Aby sme vám mohli poskytnúťinformácie o našich produktoch a službách, ktoré zodpovedajú vášmu odbornémuzameraniu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: povolanie, odborná špecializácia,obchodné dotazníky.

Údaje o využívaní internetovýchslužieb

Aby sme mohli prispôsobovať obchodnéinformácie vášmu záujmu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: záznamy o využívanínašich internetových služieb, IP adresy zariadení a identifikátory cookies.

Príjemcovia vašich údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zaurčitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnejspráve SR , Sociálna poisťovňa , Zdravotná poisťovňa apod.) v rámci výkonu ichzákonných právomocí.

Doba spracúvania vašich údajov

Vaše osobné údaje sú u nás uloženépo dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a AŠ RAPIDs.r.o., alebo po dobu trvania vašej registrácie k využívaniu služieb AŠ RAPIDs.r.o. .

Po ukončení zmluvného vzťahu medzivami zastupovanou firmou a nami, alebo po ukončení vašej registrácie kvyužívaniu našich služieb naďalej spracúvame vaše osobné údaje iba pre účely apo dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecnezáväzných právnych predpisov.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas kspracúvaniu osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je dobauloženia vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.

Ako náhle uplynie doba uloženiavašich osobných údajov alebo doba, počas ktorej sme ich povinní uchovávať podľaprávnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujeme, alebo vymažeme znašich databáz a systémov.

Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne,korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právona prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípadoch spracúvaniavašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlaskedykoľvek odvolať. Pokiaľ budete chcieť odvolať súhlas so spracúvaním aneexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie vašich údajov, alebovyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanieči obmedzenie spracúvania.

Právo na prístup ku svojim údajom avaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu AŠRAPID s.r.o ,Mieru 1431/108 ,044 14 Čaňa , alebo žiadosťou zaslanouelektronicky na  info@autoskolarapid.sk.

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanievašich údajov nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranuosobných údajov. Pokiaľ máte otázky, napíšte nám na info@autoskolarapid.sk.